Real Interfaces Visualizer 1.1

Real Interfaces Visualizer 1.1

alphaWorks – Freeware –
Real Interfaces Visualizer (river) is an
easy-to-use GUI (graphical user interface)
multi-platform system for Java programmers to
assemble and manage complex, interaction-enabled,
three-dimensional user interfaces. The core of
River is built upon Java3D, which is a Java API
specification for 3D scene-based graphics
programming.

Tổng quan

Real Interfaces Visualizer là một Freeware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi alphaWorks.

Phiên bản mới nhất của Real Interfaces Visualizer là 1.1, phát hành vào ngày 18/02/2008. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 24/08/2007.

Real Interfaces Visualizer đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Real Interfaces Visualizer Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Real Interfaces Visualizer!

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.

Tìm kiếm liên quan

Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản